Закон України про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів

   

                                  

Герб України

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
07.11.2007 N 1054/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 листопада 2007 р.
за N 1250/14517

Про внесення змін до Положення
про експертно-кваліфікаційні комісії
та атестацію судових експертів

Відповідно до статей 16, 17 Закону України "Про судову
експертизу" ( 4038-12 ) та з метою вдосконалення порядку
підготовки та атестації судових експертів Н А К А З У Ю:
1. Внести зміни до Положення про експертно-кваліфікаційні
комісії та атестацію судових експертів, затвердженого наказом
Міністерства юстиції України від 09.08.2005 N 86/5 ( z0882-05 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.08.2005 за
N 882/11162, виклавши його у новій редакції, що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
юстиції України від 31.08.2004 N 94/5 ( z1077-04 ) "Про
затвердження Положення про призначення дисциплінарного провадження
і розгляд дисциплінарних справ щодо судових експертів",
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31.08.2004 за
N 1077/9676.
3. Управлінню експертного забезпечення правосуддя
(Головченко Л.М.) забезпечити подання цього наказу на державну
реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92
N 493 ( 493/92 ) "Про державну реєстрацію нормативно-правових
актів міністерств та інших органів виконавчої влади".
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра В.В.Богатиря.
Міністр Олександр Лавринович

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
України
09.08.2005 N 86/5
( z0882-05 )
(у редакції наказу
Міністерства юстиції України
від 07.11.2007 N 1054/5)
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 листопада 2007 р.
за N 1250/14517

ПОЛОЖЕННЯ
про експертно-кваліфікаційні комісії
та атестацію судових експертів

I. Загальні положення
Відповідно до статей 10, 14, 16, 17 та 21 Закону України "Про
судову експертизу" ( 4038-12 ) це Положення визначає: функції та порядок діяльності Центральної
експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції
України; функції та порядок діяльності експертно-кваліфікаційних
комісій, які діють у науково-дослідних установах судових експертиз
Міністерства юстиції України; порядок та умови проходження навчання та стажування фахівців,
які мають намір отримати або підтвердити кваліфікацію судового
експерта; порядок проведення атестації судових експертів Центральною
експертно-кваліфікаційною комісією при Міністерстві юстиції
України та експертно-кваліфікаційними комісіями, які діють у
науково-дослідних установах судових експертиз Міністерства юстиції
України; порядок розгляду питань щодо дисциплінарної відповідальності
судових експертів.
II. Центральна експертно-кваліфікаційна комісія
при Міністерстві юстиції України
2.1. Основними функціями Центральної
експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України
(далі - ЦЕКК) є: визначення порядку та умов проходження підготовки фахівців,
що мають намір отримати або підтвердити кваліфікацію судового
експерта, затвердження програм навчання (стажування), за якими
здійснюється підготовка фахівців; проведення атестації з метою присвоєння (підтвердження)
кваліфікації судового експерта фахівцям, які не є працівниками
державних спеціалізованих установ та самостійно або в складі
юридичної особи мають намір на професійній основі здійснювати
судово-експертну діяльність; розгляд питань дисциплінарної відповідальності судових
експертів, що не є працівниками державних спеціалізованих установ.
2.2. ЦЕКК виступає як апеляційна комісія з розгляду скарг
фахівців науково-дослідних установ судових експертиз на рішення
експертно-кваліфікаційних комісій цих установ. Скарги фахівців на рішення експертно-кваліфікаційних комісій,
що діють у науково-дослідних установах судових експертиз Мін'юсту,
розглядаються ЦЕКК за участю особи, яка подала скаргу, і
представника комісії, рішення якої оскаржується. У разі визнання рішенням ЦЕКК скарги обґрунтованою
експертно-кваліфікаційна комісія, що діє у науково-дослідній
установі судових експертиз Мін'юсту, переглядає своє рішення за
участю представників ЦЕКК.
2.3. У виняткових випадках ЦЕКК також може розглядати скарги
на дії судових експертів та/або рецензії, складені на висновки
судових експертів науково-дослідних установ судових експертиз
Мін'юсту. У разі виявлення порушень з боку судового експерта при
складанні висновку ЦЕКК відповідним рішенням може рекомендувати
керівникам науково-дослідних установ судових експертиз ужити
дисциплінарних заходів щодо цього судового експерта. Такі скарги та/або рецензії розглядаються на засіданні ЦЕКК у
присутності зазначених судових експертів.
2.4. Склад ЦЕКК формується з постійних і змінних членів
комісії.
2.5. Постійний склад ЦЕКК затверджується наказом Мін'юсту. До постійного складу ЦЕКК входять голова, заступники голови,
два представники Міністерства юстиції України, фахівець з
процесуальних питань судової експертизи, секретар.
2.6. Змінний склад затверджується головою ЦЕКК. До змінного складу ЦЕКК входять найбільш досвідчені фахівці
науково-дослідних установ судових експертиз Мін'юсту, які мають
кваліфікацію судового експерта та стаж практичної роботи за
спеціальністю не менше п'яти років. До змінного складу ЦЕКК можуть входити фахівці наукових
установ і навчальних закладів інших державних органів, громадських
організацій (за їх згодою). До участі в засіданні ЦЕКК запрошуються не менше двох
фахівців з тієї експертної спеціальності, з якої комісія проводить
атестацію з метою присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового
експерта або розглядає питання щодо притягнення до дисциплінарної
відповідальності.
2.7. Члени ЦЕКК на час її роботи звільняються від виконання
своїх службових обов'язків із збереженням середнього заробітку за
місцем основної роботи.
2.8. Організаційне забезпечення діяльності ЦЕКК покладається
на Міністерство юстиції України. Матеріально-технічне забезпечення
діяльності ЦЕКК здійснюється науково-дослідними установами судових
експертиз Мін'юсту.
2.9. Підготовку матеріалів для розгляду комісією здійснює
секретар комісії.
2.10. Засідання комісій проводяться за потреби. Строк
розгляду заяв не повинен перевищувати 30 днів з дня надходження до
комісії та може бути продовжений за наявності поважних причин,
пов'язаних з їх розглядом, до 45 днів. Про час проведення засідання ЦЕКК заінтересовані особи
повідомляються не пізніше як за 7 днів.
2.11. Засідання ЦЕКК проводить її голова. У разі відсутності
голови ЦЕКК його обов'язки виконує заступник голови ЦЕКК.
2.12. Засідання ЦЕКК є правомочним, якщо в ньому беруть
участь не менше 2/3 її постійного складу та не менше двох фахівців
тієї експертної спеціальності, з якої комісія проводить атестацію
щодо присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта або
розглядає питання щодо притягнення до дисциплінарної
відповідальності.
2.13. Особа, яка підлягає атестації, до початку атестації має
право заявити відвід члену комісії, якщо вона має сумнів у його
об'єктивності. Питання про заявлений відвід вирішується іншими членами ЦЕКК
без участі члена ЦЕКК, якому заявлено відвід, відкритим
голосуванням.
2.14. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів
присутніх на засіданні членів ЦЕКК і оформлюється протоколом
(додаток 1). При розбіжності думок члени комісії, які не згодні з
рішенням, записаним у протоколі, підписують протокол з позначкою
"З окремою думкою" та оформлюють письмово свої мотивування, які
додаються до протоколу.
2.15. У разі потреби можуть проводитись виїзні засідання
ЦЕКК, організація яких здійснюється на базі науково-дослідних
установ судових експертиз Мін'юсту.
2.16. ЦЕКК має свій бланк і печатку.
III. Експертно-кваліфікаційні комісії
науково-дослідних установ судових експертиз Мін'юсту
3.1. Основними завданнями експертно-кваліфікаційних комісій,
які діють у науково-дослідних установах судових експертиз Мін'юсту
(далі - ЕКК) є: визначення рівня професійної підготовки фахівців, які
працюють у штаті науково-дослідних установ судових експертиз
Мін'юсту, шляхом їх атестації з метою присвоєння (підтвердження)
кваліфікації та/або кваліфікаційного класу судового експерта; розгляд питань дисциплінарної відповідальності судових
експертів науково-дослідних установ судових експертиз Мін'юсту.
3.2. Атестація судових експертів з метою присвоєння
кваліфікаційного класу судового експерта проводиться відповідно до
Положення про кваліфікаційні класи судових експертів з числа
працівників науково-дослідних інститутів судових експертиз
Міністерства юстиції України, затвердженого наказом Міністерства
юстиції України від 30.11.95 N 360/6 ( z0431-95 ), зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 04.12.95 за N 431/967.
3.3. ЕКК діють у науково-дослідних установах судових
експертиз Мін'юсту. Перелік науково-дослідних установ судових
експертиз Мін'юсту, у яких діють експертно-кваліфікаційні комісії,
наводиться у додатку 2. Зони регіонального обслуговування науково-дослідних установ
судових експертиз Мін'юсту наводяться у додатку 3.
3.4. Склад ЕКК формується з постійних і змінних членів.
3.5. Постійний склад ЕКК затверджується головою ЦЕКК за
поданням керівника науково-дослідної установи судових експертиз
Мін'юсту. До постійного складу ЕКК входять голова, його заступник,
секретар та фахівець з процесуальних питань судової експертизи.
3.6. Змінний склад затверджується головою ЕКК. До змінного складу ЕКК входять найбільш досвідчені фахівці,
які мають кваліфікацію судового експерта та стаж практичної роботи
за спеціальністю не менше п'яти років. До змінного складу ЕКК можуть входити представники Мін'юсту,
фахівці інших науково-дослідних установ судових експертиз
Мін'юсту, а також наукових установ, навчальних закладів, інших
державних органів (за їх згодою). До участі в засіданні ЕКК запрошуються не менше двох фахівців
з тієї експертної спеціальності (кваліфікаційного класу), з якої
комісія проводить атестацію з метою присвоєння (підтвердження)
кваліфікації (кваліфікаційного класу) судового експерта або
розглядає питання щодо притягнення до дисциплінарної
відповідальності.
3.7. Члени ЕКК на час роботи в комісії звільняються від
виконання своїх службових обов'язків із збереженням середнього
заробітку за місцем основної роботи.
3.8. Організаційне забезпечення діяльності ЕКК, підготовка
матеріалів для розгляду комісією, а також ведення діловодства
покладаються на секретаря ЕКК. Про час проведення засідання
заінтересовані особи повідомляються не пізніше як за 7 днів.
3.9. Засідання комісії проводяться за потреби. Строк розгляду
подання не повинен перевищувати 30 днів з дня надходження до
комісії та може бути продовжений за наявності поважних причин,
пов'язаних з їх розглядом, до 45 днів.
3.10. Засідання ЕКК є правоможним, якщо в ньому беруть участь
не менше 2/3 її постійного складу та не менше двох фахівців тієї
експертної спеціальності, з якої комісія проводить атестацію щодо
присвоєння (підтвердження) кваліфікації (кваліфікаційного класу)
судового експерта або розглядає питання щодо притягнення до
дисциплінарної відповідальності.
3.11. Особа, яка підлягає атестації, до початку атестації має
право заявити відвід члену комісії, якщо вона має сумнів у його
об'єктивності. Питання про заявлений відвід вирішується іншими членами
комісії без участі члена, якому заявлено відвід, відкритим
голосуванням.
3.12. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів
присутніх на засіданні членів ЕКК і оформлюється протоколом.
Рішення щодо розгляду питань атестації та дисциплінарної
відповідальності судових експертів оформлюються протоколом згідно
з додатком 1. При розбіжності думок члени комісії, які не згодні з
рішенням, записаним у протоколі, підписують протокол із позначкою
"З окремою думкою" та оформлюють письмово свої мотивування, які
додаються до протоколу.
3.13. Матеріально-технічне, фінансове та інформаційне
забезпечення діяльності ЕКК покладається на установи, у яких діють
комісії.
3.14. ЕКК використовує бланк і печатку установи, у якій вона
діє.
IV. Порядок атестації судових експертів ЦЕКК та ЕКК
4.1. Для присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового
експерта фахівці науково-дослідних установ судових експертиз
Мін'юсту повинні мати вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень
не нижче спеціаліста, пройти відповідну підготовку в галузі
судової експертизи, знати законодавство України про судову
експертизу.
4.2. Кваліфікація судового експерта фахівцям
науково-дослідних установ судових експертиз присвоюється згідно з
Переліком основних видів судових експертиз та експертних
спеціальностей, за якими присвоюється кваліфікація судового
експерта фахівцям науково-дослідних установ судових експертиз
Мін'юсту (додаток 4).
4.3. Для присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового
експерта фахівці, які не є працівниками державних спеціалізованих
установ, повинні мати відповідну вищу освіту,
освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, знати
законодавство України про судову експертизу та пройти навчання
(стажування) у науково-дослідних установах судових експертиз
Мін'юсту з відповідної експертної спеціальності, як правило, за
зонами регіонального обслуговування.
4.4. Кваліфікація судового експерта фахівцям, які не є
працівниками державних спеціалізованих установ, присвоюється
згідно з Переліком основних видів судових експертиз та експертних
спеціальностей, за яким присвоюється кваліфікація судового
експерта фахівцям, що не працюють у державних спеціалізованих
установах (додаток 5).
4.5. Висококваліфіковані судові експерти, які мають стаж
роботи в державних спеціалізованих установах або у певних галузях
знань не менше 10 років та в даний час працюють в інших установах,
підприємствах, організаціях або перебувають на пенсії та на
підставі договорів працюють у науково-дослідних установах судових
експертиз Мін'юсту, можуть бути атестовані за спеціальностями з
криміналістичних видів експертиз. Атестація цих осіб проводиться відповідною ЕКК
науково-дослідних установ судових експертиз Мін'юсту. Фахівці, які працюють у науково-дослідних установах судових
експертиз Мін'юсту на підставі договорів і залучаються до
проведення інших видів експертиз, проходять атестацію в ЦЕКК.
4.6. Навчання (стажування) фахівців здійснюється за
програмами підготовки судових експертів з відповідних експертних
спеціальностей, які затверджуються головою ЦЕКК. Програма підготовки фахівців повинна передбачати проведення
лекційних та практичних занять, підготовку рефератів та проектів
висновків для проведення їх рецензування, у разі проходження
стажування на рецензування подаються копії висновків експертів. Організація рецензування рефератів, проектів (копій)
висновків забезпечується науково-дослідною установою судових
експертиз Мін'юсту, у якій фахівець проходить навчання
(стажування).
4.7. У разі проходження підготовки з метою присвоєння
кваліфікації судового експерта строк навчання фахівця визначається
в залежності від експертної спеціальності певного виду судової
експертизи, рівня базової підготовки, досвіду роботи фахівця у
відповідній галузі знань і, як правило, установлюється у межах від
1 до 6 місяців.
4.8. У разі підтвердження кваліфікації судового експерта
строк стажування в залежності від експертної спеціальності певного
виду судової експертизи встановлюється від 2 тижнів до 3 місяців.
4.9. Фахівцям, які не є працівниками державних
спеціалізованих установ, протягом трьох робочих днів після
проходження навчання (стажування) на бланку відповідної установи
видається довідка про проходження навчання (стажування) з
відповідного виду судової експертизи та експертної спеціальності
(додаток 6). Фахівці, які мають намір отримати (підтвердити) кваліфікацію
судового експерта, допускаються до атестації в ЦЕКК протягом трьох
місяців після проходження навчання (стажування).
4.10. Фахівці, які не є працівниками державних
спеціалізованих установ і мають намір отримати (підтвердити)
кваліфікацію судового експерта, за проходження навчання
(стажування) уносять плату до науково-дослідних установ судових
експертиз Мін'юсту, розмір якої визначається, виходячи з фактичних
затрат на підготовку фахівця, а саме: кількість навчальних годин на проведення лекційних,
практичних занять та складання рецензій на реферати та проекти
(копії) висновків; участь у засіданні ЦЕКК членів змінного складу.
4.11. Розмір плати за проведення занять та складання рецензій
визначається відповідно до додатка 16 до наказу Міністерства
освіти і науки України від 26.09.2005 N 557 ( z1130-05 ) "Про
впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних
розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та
наукових установ", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
03.10.2005 за N 1130/11410. Розмір плати за участь членів комісії змінного складу у
засіданні ЦЕКК визначається згідно з постановою Кабінету Міністрів
України від 23.04.99 N 663 ( 663-99-п ) "Про норми відшкодування
витрат на відрядження в межах України та за кордон".
4.12. Фахівець, який не є працівником державної
спеціалізованої установи і має намір пройти атестацію, подає
особисто або надсилає поштою до ЦЕКК заяву. До заяви додаються: а) нотаріально засвідчена копія диплома про відповідну вищу
освіту; б) витяг з трудової книжки; в) довідка про проходження навчання (стажування) з
відповідного виду судової експертизи та експертної спеціальності; г) реферати з процесуальних та спеціальних питань (у разі
присвоєння кваліфікації судового експерта); ґ) проекти (копії) трьох - п'яти висновків з експертних
спеціальностей відповідних видів експертиз; д) рецензії на реферати, проекти (копії) висновків, складені
судовими експертами, що не брали участі в навчанні (стажуванні); е) дві фотокартки розміром 3х4.
4.13. Документи подаються до ЦЕКК не пізніше ніж за 10 днів
до проведення атестації. Подані до ЦЕКК документи, оформлені з порушенням вимог цього
Положення, повертаються фахівцеві для належного їх оформлення.
4.14. На кожного фахівця науково-дослідної установи судових
експертиз Мін'юсту, який підлягає атестації, складаються подання
та службова характеристика, що підписуються його безпосереднім
керівником, до яких додаються: у разі присвоєння кваліфікації -
копія диплома про відповідну вищу освіту, витяг з трудової книжки,
реферати, проекти висновків та рецензії на них, у разі
підтвердження кваліфікації - копії висновків експерта та рецензії
на них.
4.15. Атестація включає вивчення поданих документів та
кваліфікаційний іспит, що проводиться у формі співбесіди, під час
якої фахівці дають відповіді на питання, поставлені членами
комісії.
4.16. Під час атестації комісія відповідно до покладених на
неї завдань: розглядає подані документи та допускає експерта або відмовляє
йому в допуску до кваліфікаційного іспиту; приймає кваліфікаційний іспит.
4.17. За наслідками кваліфікаційного іспиту в залежності від
рівня професійних знань комісія приймає одне з таких рішень: про присвоєння кваліфікації судового експерта; про підтвердження раніше присвоєної кваліфікації судового
експерта; про відмову в присвоєнні (підтвердженні) кваліфікації
судового експерта.
4.18. Про результати атестації фахівцю повідомляється
протягом 10 днів після проведення атестації.
4.19. Якщо комісія прийняла рішення про відмову в присвоєнні
(підтвердженні) кваліфікації судового експерта, фахівець має право
в загальному порядку знову подати документи для проходження
атестації з метою присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового
експерта.
4.20. Фахівці, яким присвоєна (підтверджена) кваліфікація
судового експерта, включаються до державного Реєстру атестованих
судових експертів.
4.21. У разі прийняття комісією рішення про присвоєння або
підтвердження кваліфікації судового експерта фахівцю видається
Свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта (далі -
Свідоцтво) (додаток 7) або робиться відмітка в Свідоцтві про
продовження терміну його дії. Судовому експерту, якому додатково надано право на проведення
іншого виду експертизи або за іншою експертною спеціальністю
видається доповнення до Свідоцтва про присвоєння кваліфікації
судового експерта (додаток 8), яке є його невід'ємною частиною. Свідоцтво і доповнення до нього підписуються головою комісії
та секретарем, засвідчуються печаткою ЦЕКК або печаткою
відповідної науково-дослідної установи судових експертиз Мін'юсту.
Свідоцтво реєструється в журналі, ведення якого покладається на
секретаря комісії.
4.22. Свідоцтво (доповнення до нього) дійсне протягом п'яти
років для працівників науково-дослідних установ судових експертиз
Мін'юсту за наявності посвідчення співробітника відповідної
установи і три роки - для фахівців, що не є працівниками державних
спеціалізованих установ. Строк дії Свідоцтва (доповнення до нього) продовжується після
підтвердження експертом кваліфікації на п'ять і три роки
відповідно.
4.23. Якщо строк дії Свідоцтва не продовжений, Свідоцтво
вважається недійсним, а кваліфікація судового експерта втраченою,
про що робиться відмітка в державному Реєстрі атестованих судових
експертів.
V. Порядок розгляду питань щодо дисциплінарної
відповідальності судових експертів
5.1. Відповідно до статті 14 Закону України "Про судову
експертизу" ( 4038-12 ) атестовані судові експерти за порушення
вимог законодавства України про судову експертизу та/або
методичних вимог під час проведення досліджень можуть бути
притягнуті до дисциплінарної відповідальності.
5.2. Підставою для розгляду питань щодо дисциплінарної
відповідальності судових експертів ЦЕКК є: подання керівника відповідного структурного підрозділу
Мін'юсту щодо результатів перевірки інформації про порушення
судовим експертом вимог законодавства України про судову
експертизу та/або методичних вимог під час проведення досліджень; подання керівника територіального органу юстиції за
результатами перевірки діяльності судового експерта; подання голови ЕКК.
5.3. Підставою для розгляду питань щодо дисциплінарної
відповідальності судових експертів ЕКК є: подання голови ЦЕКК, посадових осіб Мін'юсту за результатами
розгляду скарг на дії судових експертів та/або рецензій, складених
на висновки експертів науково-дослідних установ судових експертиз
Мін'юсту; подання керівництва та керівників структурних підрозділів
відповідної науково-дослідної установи судових експертиз Мін'юсту
щодо результатів перевірки інформації про порушення судовим
експертом вимог законодавства України про судову експертизу та/або
методичних вимог під час проведення досліджень.
5.4. До подання додаються: документи, що містять інформацію про порушення судовим
експертом вимог законодавства України про судову експертизу та/або
методичних вимог під час проведення досліджень; документи, що свідчать про виявлені в діяльності судового
експерта порушення; письмове пояснення судового експерта, відносно якого
пропонується розглянути питання щодо дисциплінарної
відповідальності.
5.5. Рішення щодо винесення на розгляд відповідної комісії
питання щодо дисциплінарної відповідальності судового експерта
приймається головою комісії.
5.6. Розгляд питань щодо притягнення до дисциплінарної
відповідальності судових експертів відбувається за обов'язковою
участю судового експерта. У разі повторної неявки судового експерта на засідання
комісії без поважних причин комісія може розглянути питання за
його відсутності або визнати присутність судового експерта
обов'язковою.
5.7. До початку розгляду питання щодо дисциплінарної
відповідальності судовий експерт має право заявити відвід члену
комісії, якщо він вважає, що член комісії заінтересований в
результатах розгляду, чи має сумнів у його об'єктивності з інших
причин. Питання про заявлений відвід вирішується іншими членами
комісії без участі члена, якому заявлено відвід, відкритим
голосуванням. У разі рівності голосів член комісії вважається
відведеним.
5.8. Під час розгляду питання щодо дисциплінарної
відповідальності судовий експерт може ознайомлюватися з
матеріалами та давати додаткові пояснення.
5.9. Рішення щодо дисциплінарної відповідальності приймається
простою більшістю голосів членів комісії і оформлюється протоколом
(додаток 1). При розбіжності думок члени комісії, які не згодні з
рішенням, підписують протокол з позначкою "З окремою думкою" та
оформлюють письмово свої мотивування, які додаються до протоколу.
5.10. Рішення виноситься за відсутності судового експерта та
оголошується йому одразу після прийняття під підпис. У разі розгляду питання щодо дисциплінарної відповідальності
судового експерта за його відсутності про прийняте рішення він
повідомляється письмово протягом 10 днів з дня прийняття рішення.
5.11. До судових експертів можуть бути застосовані такі
дисциплінарні стягнення: попередження; зупинення дії Свідоцтва; анулювання Свідоцтва; пониження кваліфікаційного класу судового експерта (щодо
судових експертів науково-дослідних установ судових експертиз
Мін'юсту). При обранні виду дисциплінарного стягнення комісія повинна
врахувати ступінь тяжкості вчиненого проступку, обставини, за яких
вчинено проступок, і результати роботи судового експерта за
попередні роки. Анулювання Свідоцтва може мати місце внаслідок вчинення
судовим експертом грубого порушення, що призвело до втрати довіри
до нього, чи декількох порушень, які мають систематичний характер,
а також через визнання його не відповідним займаній посаді або в
разі набрання законної сили обвинувального вироку суду щодо
судового експерта чи визнання судом цієї особи недієздатною.
5.12. У разі застосування до судового експерта
дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення дії Свідоцтва
комісія зобов'язує судового експерта усунути встановлені порушення
або пройти навчання (стажування) у науково-дослідних установах
судових експертиз Мін'юсту за відповідною експертною спеціальністю
та повторно пройти атестацію.
5.13. Свідоцтво вилучається до виконання вказаних
зобов'язань. У разі виконання зобов'язань Свідоцтво повертається
експертові без продовження терміну дії, на час якого його дію було
призупинено.
5.14. У разі непроходження повторної атестації комісія
приймає рішення про анулювання Свідоцтва.
5.15. У разі застосування до судового експерта
дисциплінарного стягнення у вигляді анулювання Свідоцтва в нього
вилучається Свідоцтво, а кваліфікація судового експерта вважається
втраченою, про що робиться відмітка в державному Реєстрі
атестованих судових експертів. Вилучені Свідоцтва знищуються, про що складається акт за
підписом голови і секретаря комісії та робиться відмітка в
журналі.
5.16. Дисциплінарне стягнення щодо судових експертів не може
бути накладене пізніше одного року з дня вчинення проступку.
5.17. Рішення комісії про притягнення до дисциплінарної
відповідальності може бути оскаржене в установленому
законодавством порядку.
Начальник управління
експертного забезпечення
правосуддя Л.М.Головченко

Додаток 1
до Положення
про експертно-кваліфікаційні
комісії та атестацію судових
експертів

ПРОТОКОЛ N ____
засідання ___________________________
(назва комісії)
"___"___________ 20__ р.

Комісія у складі:
голови __________________________________________________________
членів __________________________________________________________
і секретаря комісії _____________________________________________
розглянула питання щодо: _________________________________________________________________
та додані документи: _________________________________________________________________
На засіданні комісії присутній _________________________________________________________________
(прізвище та ініціали)
Обговоривши питання та додані документи, комісія запропонувала _________________________________________________________________
(прізвище та ініціали)
відповісти на поставлені запитання.
Відповіді оцінено: ______________________________________________
(задовільно, незадовільно, обґрунтовано,
необґрунтовано)
Експертно-кваліфікаційна комісія вирішила:
(у протоколі зазначається одне з таких рішень)
1. Присвоїти (підтвердити) _________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
кваліфікацію судового експерта з правом проведення _________________________________________________________________
(вид експертизи, спеціальність)
2. Відмовити у присвоєнні
(підтвердженні) _________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
кваліфікації судового експерта __________________________________
(вид експертизи, спеціальність)
3. Рішення щодо дисциплінарної відповідальності: _________________________________________________________________
Голова: _________________________________
Секретар: _______________________________
Члени: __________________________________

Додаток 2
до Положення
про експертно-кваліфікаційні
комісії та атестацію судових
експертів

ПЕРЕЛІК
науково-дослідних установ судових експертиз Мін'юсту,
у яких діють експертно-кваліфікаційні комісії

1. Дніпропетровський науково-дослідний інститут судових
експертиз 49000, м. Дніпропетровськ, Набережна Леніна, 17, офіс 361,
тел. (056) 726-54-00; факс 791-17-56.
2. Донецький науково-дослідний інститут судових експертиз 83096, м. Донецьк, вул. Дібровна, 1-б, тел. (0622) 90-14-18;
факс 335-90-59.
3. Київський науково-дослідний інститут судових експертиз 01025, м. Київ, вул. В.Житомирська, 19, тел. (044) 206-46-41;
факс 206-46-49.
4. Кримський науково-дослідний інститут судових експертиз 95001, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь,
вул. Чехова, 55-а, тел. (0652) 27-55-78; факс 61-06-96.
5. Львівський науково-дослідний інститут судових експертиз 79008, м. Львів, пл. Соборна, 7, тел. (0322) 72-94-89;
факс 72-66-68.
6. Одеський науково-дослідний інститут судових експертиз 65026, м. Одеса, вул. Ланжеронівська, 21, тел. (048)
722-44-66; факс 722-52-59.
7. Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз 61177, м. Харків, вул. Золочівська, 8-а, тел. (057)
372-12-33; факс 372-20-01.
8. Науково-дослідний центр судової експертизи з питань
інтелектуальної власності 01021, м. Київ, вул. М.Грушевського, 28/2, тел. (044)
592-66-39.

Додаток 3
до Положення
про експертно-кваліфікаційні
комісії та атестацію судових
експертів

ЗОНИ
регіонального обслуговування науково-дослідних
установ судових експертиз Мін'юсту

1. Дніпропетровський науково-дослідний інститут судових
експертиз Дніпропетровська, Запорізька області.
2. Донецький науково-дослідний інститут судових експертиз Донецька і Луганська області.
3. Київський науково-дослідний інститут судових експертиз м. Київ, Вінницька, Житомирська, Київська, Тернопільська,
Хмельницька, Черкаська і Чернігівська області.
4. Кримський науково-дослідний інститут судових експертиз Автономна Республіка Крим.
5. Львівський науково-дослідний інститут судових експертиз Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська,
Рівненська і Чернівецька області.
6. Одеський науково-дослідний інститут судових експертиз Кіровоградська, Миколаївська, Одеська і Херсонська області.
7. Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз Полтавська, Сумська, Харківська області та м. Севастополь.
8. Науково-дослідний центр судової експертизи з питань
інтелектуальної власності Зона обслуговування поширюється на всі регіони. 
на главную карта сайта пишите